Vsebina prispevka

Seznam publikacij

23. 5. 2017

ARHIVSKI PRIPOMOČKI

 

Naslov Občinski komite Zveze socialistične mladine Slovenije Šentjur pri Celju : 1960-1991
Avtor Zajc-Cizelj, Ivanka
Leto 2007
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 179 str. : ilustr. ; 21 cm
Vsebina 11. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/1283 Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Šentjur. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.
ISBN 978-961-6448-18-5
COBISS.SI-ID 236873216
Cena 5 €

 

Avtor Zajc-Cizelj, Ivanka
Naslov Dijaški dom Krško : 1951-1985 : SI_ZAC/1107
Leto 2011
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 148 str. ; 21 cm
Vsebina 12. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/1107 Dijaški dom Krško. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.
ISBN 978-961-6448-28-4
COBISS.SI-ID 259026944
Cena 10 €

 

Avtor Zdovc, Hedvika
Naslov Občina Trbovlje : 1849-1941 : SI_ZAC/0065
Leto 2013
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 288 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina 13. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/0065 Občina Trbovlje. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.
ISBN 978-961-6448-32-1
COBISS.SI-ID 270032640
Cena 12 €

 

Avtor Himmelreich, Bojan
Naslov Planinsko društvo Celje – Matica : 1862-2010 : SI_ZAC/1121
Leto 2013
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 115 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina 14. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/1121 Planinsko društvo Celje – Matica. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.
ISBN 978-961-6448-33-8
COBISS.SI-ID 271580160
Cena 10 €

 

Avtorji Žižek, Aleksander; Urlep, Lilijana; Horvat, Mojca; Zajšek, Boštjan; Zadravec, Dejan; Masten, Marija Hernja
Naslov Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
Leto 2009
Založništvo Zgodovinski arhiv na Ptuju; Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv Maribor;  Nadškofijski arhiv Maribor
Fizični opis 496 str. : ilustr. ; 24 cm
Vsebina Vodnik prestavi posebno zvrst arhivskega gradiva, ki ga hranijo partnerski arhivi na slovenskem delu Štajerske, to je popise urbarjev in urbarialnih registrov.
ISBN 978-961-6507-35-6
COBISS.SI-ID 63751937
Cena 12 €

 

Uredništvo Volčjak, Jure
Naslov Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne
Leto 2017
Založništvo Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zgodovinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv : Škofijski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; v Novi Gorici : Pokrajinski arhiv ; Celje : Zgodovinski arhiv ; na Ptuju : Zgodovinski arhiv, 2017
Fizični opis 623 str. : ilustr. ; 24 cm
Vsebina Vodnik vsebuje popis 899 fondov in zbirk, ki vsebujejo gradivo prve svetovne vojne v desetih slovenskih javnih in cerkvenih arhivih.
ISBN 978-961-6638-34-0
COBISS.SI-ID 292350464
Cena 19 €

 IZDAJE VIROV

 

Naslov Knjiga gostov Zdravilišča Rogaška Slatina : 1823-1850
Uredništvo Cvelfar, Bojan
Leto 2002
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 502 str. : ilustr. ; 33 cm
Vrsta/vsebina Objava arhivskih virov, transkripcije in obsežni prevodi imenikov obiskovalcev zdravilišča Rogaška Slatina iz prve polovice 19. stoletja ter spremna študija k izdaji vira.
ISBN 961-6448-03-X
COBISS.SI-ID 48960257
Cena 15 €

 

Naslov Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine : 1717, september 18., Dunaj
Leto 2004
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis XIII, 94 [4] + faksimile 94 str. ; 31 cm
Vsebina Potrditev vsebuje prepise 22 posameznih listin s potrditvami generalnih in posebnih pravic meščanov s strani Celjskih grofov ter Habsburžanov kot deželnih knezov. Prvi del monografije vsebuje faksimile originalne listine na 96 straneh, v drugem delu pa so na 111 straneh objavljeni: transkripcija, prevod v slovenščino ter spremna študija s seznamoma mestnih sodnikov in županov od leta 1457 do 2004 in seznamom osnovne literature o celjski zgodovini. Faksimile in spremna študija sta spravljena v zaščitni ovitek, oblečen v umetno usnje in okrašen s kovinskim odtisom kopije celjskega mestnega pečata iz leta 1465.
ISBN 961-6448-08-0
COBISS.SI-ID 970629
Cena 70 €

 

Naslov Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju, napisana leta 1937
Uredništvo Cvelfar, Bojan; Reljić, Jelica
Leto 2010
Založništvo in izdelava Zgodovinski arhiv Celje; Arhiv Srbije Beograd
Fizični opis 184, 190 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Prevod in arhivistična obdelava arhivskega vira z naslovom »Letopis Srpske pravoslavne parohije u Celju, napisan 1937. godine«, ki jo hranimo vfondu: SI_ZAC/0909 Pravoslavna župnija Svetega Save v Celju. Knjiga vključuje  reprodukcije in dodatne zgodovinske študije, ki zadevajo objavo vira. Monografija enakovredno objavljena v srbskem in slovenskem jeziku.
ISBN 978-961-6448-23-9
COBISS.SI-ID 249531392
Cena 50 €

 

Naslov Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513
Uredništvo Bizjak, Matjaž; Žižek, Aleksander
Leto 2010
Založništvo in izdelava Zgodovinski arhiv Celje; Založba ZRC SAZU Ljubljana
Fizični opis XLVII, 164 str. ; 28 cm
Vsebina Objava arhivskega vira, ki vključuje dodatne zgodovinske študije. Transkribirano, prevedeno in komentirano gradivo, ki ga hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu, se nanaša na finančno poslovanje celjskih mestnih oblasti v zgodnjem novem veku. Iz objave je vidno poslovanje avtonomne mestne oblasti (mestnega sveta in sodnika), kakor tudi interakcija z deželnimi in centralnimi cesarskokraljevimi inštancami. Objava predstavlja enega od temeljnih virov za celjsko krajevno zgodovino.
ISBN 978-961-6448-25-3
COBISS.SI-ID 254123264
Cena 25 €

 KATALOGI RAZSTAV

 

Avtor Žižek, Aleksander
Naslov Srečanje s celjskimi rokodelci
Leto 2001
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 128 str. : ilustr. ; 23 cm
Vsebina Knjiga je kot katalog izšla ob istoimenski razstavi Zgodovinskega arhiva Celje in predstavljala predvsem gradivo cehovske provenience.
ISBN 961-6448-X
COBISS.SI-ID 115678976
Cena 5 €

 

Avtorji Zdovc, Hedvika; Deu, Živa
Naslov Od načrta do stavbe : arhitektura Kozjanskega v načrtih in dokumentih iz srede 19. stoletja
Leto 2002
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje; Kozjanski park, Podsreda
Fizični opis 60 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki skozi arhivsko gradivo (načrte in dokumente) predstavlja arhitekturno dediščino Kozjanskega v 19. stoletju.
ISBN 961-6448-01-3
COBISS.SI-ID 118904576
Cena 5 €

 

Avtor Mikola, Milko
Naslov Logotipi celjskih industrijskih podjetij
Leto 2004
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 35 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki predstavi unikatno zbirko Zgodovinskega arhiva Celje, ki je nastala s ciljnim smotrom, da posebej zbere, hrani in obdela razvoj grafične podobe celjskih podjetij, od dopisnih listov do sodobnih logotipov.
ISBN 961-6448-07-2
COBISS.SI-ID 215654912
Cena 5 €

 

Avtor Goropevšek, Branko; Cvelfar, Bojan; Gajšek, Miran
Naslov Pogled v urbanistični razvoj Celja
Leto 2004
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 66 str. : ilustr. ; 26 cm
Vrsta/vsebina Bogato slikovno opremljena strokovna monografija daje vpogled v urbanistične zasnove Celja v različnih zgodovinskih obdobjih.
ISBN 961-6448-06-4
COBISS.SI-ID 212891136
Cena 10 €

 

Avtor Himmelreich, Bojan; Cvelfar, Bojan; Primc, Branka
Naslov V hiši mojega očeta je mnogo bivališč
Leto 2003
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 27 str. : ilustr. ; 32 cm
Vrsta/vsebina Razstavni katalogi, ki predvsem skozi ohranjeno arhivsko gradivo (načrti, fotografije, spisovno gradivo) obravnava porušene celjske cerkve različnih veroizpovedi.
ISBN 961-6448-05-6
COBISS.SI-ID 127028224
Cena Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor Himmelreich, Bojan; Miljević, Jure
Naslov Bombe na Celje : letalski napadi na Celje med drugo svetovno vojno
Leto 2005
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 52 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalogi, ki sistematično obdela letalske bombne napade na Celje in prikaže njihove posledice med drugo svetovno vojno.
ISBN ISBN 961-6448-12-9
COBISS.SI-ID 223428096
Cena 5 €

 

Avtor Golob, Nataša
Naslov Žička kartuzija v rokopisih in listinah Zgodovinskega arhiva Celje :
Leto 2007
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 32 str. : ilustr. ; 22 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki obravnava Žičko kartuzijo predvsem preko arhivskega gradiva Zgodovinskega arhiva Celje.
ISBN 978-961-6448-16-1
COBISS.SI-ID 233387264
Cena Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor Zdovc, Hedvika
Naslov Mojster izdelek na ogled postavi : celjske obrtne razstave nekoč in danes
Leto 2007
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 40 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki je nastal ob 40. mednarodnem obrtnem sejmu in obravnava zgodovino celjskih obrtnih razstav.
ISBN 978-961-6448-17-8
COBISS.SI-ID 234555136
Cena 10 €

 

Naslov Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849)
Uredništvo Kemperl, Metoda
Leto 2008
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv Maribor
Fizični opis 152 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalog opremljen s spremnimi študijami, ki razkrivajo arhitekturno dediščino na danes slovenskem delu Štajerske v obdobju od ustanovitve do ukinitve okrožij 1786-1849.
ISBN 978-961-6448-19-2
COBISS.SI-ID 241161472
Cena 30 €

 

Avtor Bukošek, Metka
Naslov Naj zmaga pravica : razvoj pravosodnih organov na Celjskem
Leto 2009
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 56 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki obravnava razvoj in teritorialno razmejitev pravosodnih organov na današnji pristojnosti Zgodovinskega arhiva Celje.
ISBN 978-961-6448-22-2
COBISS.SI-ID 247773696
Cena 15 €

 

Avtor Batagelj, Borut
Naslov Zima : od strahu k veselju
Leto 2010
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 40 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki obravnava kulturno zgodovino zime, njene podobe in transformacije v strukturnem dojemanju tega letnega časa kot študijo primera za območje Celja in okolice.
ISBN 978-961-6448-24-6
COBISS.SI-ID 253849088
Cena Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor Zdovc, Hedvika; Ivančič Lebar, Irena
Naslov Iz hiše pisanih spominov : zanimivi dogodki iz “življenja” občine Trbovlje od 1849 do 1941
Leto 2011
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje; Zasavski muzej Trbovlje
Fizični opis 135 str. : ilustr. ; 31 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki predvsem skozi gradivu upravnega organa razkriva različne in raznolike vidike vsakdanjega življenja na območju Trbovelj od ustanovitve lokalne samouprave do druge svetovne vojne.
ISBN 978-961-6448-27-7
COBISS.SI-ID 258272000
Cena 15 €

 

Avtor Himmelreich, Bojan
Naslov Celjski olimpijci : 1936-1988
Leto 2012
Založništvo in izdelava Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 44 str. : ilustr. ; 32 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki obravnava udeležbo posameznih Celjanov ali članov celjskih športnih klubov (skozi gradivo in njihove osebne zgodbe) na olimpijskih igrah od Berlina 1936 do Seula 1988.
ISBN 978-961-6448-29-1
COBISS.SI-ID 262111744
Cena 15 €

 

Avtor Batagelj, Borut; Lindental, Damjan; Novak, Miroslav; Zupanc, Jure; Zupanič, Katja
Naslov Stara šara?! : problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij
Leto 2012
Založništvo in izdelava Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv na Ptuju
Fizični opis 24 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki obravnava različne sodobne nosilce informacij (od luknjastih kartic do usb ključka), njihovo naravo delovanja, priporočila in osebne izpovedi posameznikov povezane s temi nosilci.
ISBN  
COBISS.SI-ID 1230213
Cena 10 €

 

Avtor Bukošek, Metka
Naslov “Za poljubčke je dobil vse” : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje
Leto 2013
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 53 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki predstavi skozi gradivo pravosodnih organov posamezne primere obravnav (od lažjih do težjih prestopkov) ter razkriva raznoliko vsebino in zvrsti gradiva, ki se hrani v fondih sodne provenience.
ISBN 978-961-6448-31-4
COBISS.SI-ID 269127680
Cena 10 €

 

Avtor Batagelj, Borut; Jakšić, Milan; Spasović, Ivana
Naslov Voda, vode, vodi
Leto 2013
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje; Istorijski arhiv u Pančevu
Fizični opis [23, 21] str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki obravnava različne vidike v pogledih na vodo in prinaša raznolik nabor vsebin arhivskega gradiva, kjer sta enakovredno zastopana slovenska in srbska stran v partnerskem projektu.
ISBN  
COBISS.SI-ID 9144350
Cena 10 €

 

Naslov Srčni pozdrav iz bojniga polja : prva svetovna vojna in njen odmev na Celjskem
Uredništvo Počivavšek, Marija
Leto 2014
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 48 str. : ilustr. ; 20 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki predstavi razsežnosti prve svetovne vojne predvsem na Celjskem ter obravnava ob posledicah tudi vidik spominjanja.     
ISBN 978-961-6448-35-2
COBISS.SI-ID 274676224
Cena 7 €

 

Avtor Žižek, Aleksander
Naslov ABC – arhivska Barbara Celjska
Leto 2015
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski muzej Celje
Fizični opis [24] str. : ilustr. ; 21 x 30 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki prek reprodukcij listinskega gradiva, ki ga je izdala Barbara Celjska in se hrani v različnih arhivih na Madžarskem, Hrvaškem in v Sloveniji poskuša izpostaviti Barbaro v luči njenih konkretnih dejanj.
ISBN 978-961-6448-42-0
COBISS.SI-ID 278174976
Cena 10 €

 

Naslov Celje, mesto v arhivu : izbor mestnih spominov iz gradiva Zgodovinskega arhiva Celje
Uredništvo Žižek, Aleksander
Leto 2016
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis [12] str. : ilustr. ; 21 cm
Vsebina Razstavni katalog, ki predstavi izbor reprezentativnega arhivskega gradiva povezanega z upravo mesta Celja od prvih delitev mestnih pravic do danes.
ISBN 978-961-6448-41-3
COBISS.SI-ID 62924386
Cena 10 €

 

Naslov Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji = Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici
Uredništvo Horvat, Mojca; Molnar, Branka
Leto 2011
Založništvo Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv Celje; Zgodovinski arhiv na Ptuju; Državni arhiv u Zagrebu; Državni arhiv u Varaždinu; Državni arhiv za Međimurje, Štrigova
Fizični opis VII, 102 str. : ilustr. ; 31 cm
Vsebina Dvojezični razstavni katalog, ki predstavi izbor mest in trgov, ki ležijo na področju pristojnosti partnerskih arhivov preko arhivskega gradiva.
ISBN 978-961-6507-43-1
COBISS.SI-ID 67786241
Cena 10 €

 

Naslov Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice
Vzporedni naslov Batagelj, Borut; Tuk, Ana
Leto 2015
Založništvo Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv Celje; Zgodovinski arhiv na Ptuju; Državni arhiv u Zagrebu; Državni arhiv u Varaždinu; Državni arhiv za Međimurje, Štrigova
Fizični opis 80 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Dvojezični razstavni katalog, ki predstavi železniške proge, ki potekajo preko meje na področju pristojnosti partnerskih arhivov.
ISBN 978-961-6448-37-6
COBISS.SI-ID 278954496
Cena 10 €

 

Naslov Arhivi – zakladnice spomina
Uredništvo Nared, Andrej
Leto 2014
Založništvo in izdelava Arhiv Republike Slovenije; Zgodovinski arhiv Ljubljana; Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv v Novi Gorici; Zgodovinski arhiv na Ptuju; Pokrajinski arhiv Koper; Nadškofijski arhiv Maribor; Nadškofijski arhiv Maribor; Škofijski arhiv Koper
Fizični opis 534 str. : ilustr. ; 31 cm
Vsebina Obsežen zbornik predstavlja bogato arhivsko gradivo, ki ga hranijo partnerski slovenski arhivi.  Arhivi nas popeljejo od pergamentnih listin, kodeksov, preko gradiv gospodarskih dejavnosti in gradiva kulture, šolstva, zdravstva, ver in ostalih družbenih dejavnosti. Razkrije se nam zasebno arhivsko gradivo zgodovinskih veljakov, spoznamo zgodovino davčnih knjig, zemljiške knjige, katastra ter številne raritete.
ISBN 978-961-6638-23-4
COBISS.SI-ID 275805952
Cena 58 €

 

Naslov Bili smo Kl(j)ub : 1965-2005-2015
Uredništvo Batagelj, Borut; Kramer, Borut; Hutinski, Robert
Leto 2016
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 68 str. ; 23 cm
Vsebina Fotomonografija z izborom reprodukcij, ki so bile predstavljene na istoimenski razstavi in dajejo vpogled v dogajanje od 60-tih let 20. stoletja do prvega desetletja 21. stoletja v Celjskem mladinskem klubu, bolj poznanim pod imenom Kljub.
ISBN 978-961-6448-39-0
COBISS.SI-ID 286464768
Cena: 10 €

 

Naslov Dekade : devetdeseta : 1990-1999 @Celje
Uredila Batagelj, Borut; Jazbec, Sonja
Avtorji Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Jazbec, Sonja; Himmelreich, Bojan; Žižek, Aleksander; Zdovc, Hedvika; Sirk, Vesna; Kranjec, Jože
Leto 2015
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 76 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1990 in 1999.
ISBN 978-961-6448-38-3
COBISS.SI-ID 282645248
Cena 15 €

 

Naslov Dekade : osemdeseta: 1980-1989 @Celje
Uredništvo Batagelj, Borut; Kranjec, Jože
Avtorji Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Himmelreich, Bojan; Jazbec, Sonja; Kranjec, Jože; Sirk, Vesna; Zdovc, Hedvika; Žižek, Aleksander
Leto 2016
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 109 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1980 in 1989.
ISBN 978-961-6448-40-6
COBISS.SI-ID 288320768
Cena 15 €

 

Naslov Dekade : sedemdeseta: 1970-1979 @Celje
Uredništvo Batagelj, Borut; Sirk, Vesna
Avtorji Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Himmelreich, Bojan; Jazbec, Sonja; Kranjec, Jože; Prša, Anja; Sirk, Vesna; Zdovc, Hedvika; Žižek, Aleksander
Leto 2017
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 117 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1970 in 1979.
ISBN ISBN 978-961-6448-44-4
COBISS.SI-ID 292890880
Cena 15 €

 

Naslov Dekade : Šestdeseta : 1960-1969 @Celje
Uredništvo Batagelj, Borut; Prša, Anja
Avtorji Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Himmelreich, Bojan; Jazbec, Sonja; Kočevar, Vesna; Kranjec, Jože; Prša, Anja; Zdovc, Hedvika; Žižek, Aleksander
Leto 2018
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 117 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1960 in 1969.
ISBN 978-961-6448-47-5
COBISS.SI-ID 297668864
Cena 15 €

 
ŠTUDIJE
 

Avtor Mikola, Milko
Naslov Sodni procesi na Celjskem : 1944-1951
Leto 1995
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 226 str. : ilustr. ; 21 cm
Vsebina Znanstvena monografija obravnava sodne procese razlastitev zasebnega premoženja in zlorab sodstva v politične namene in sicer pred partizanskimi vojaškimi sodišči, pred senatom Sodišča narodne časti ter pred okrožnim in okrajnim sodiščem v Celju.
ISBN 978-961-6247-
COBISS.SI-ID 2693941
Cena Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor Mikola, Milko
Naslov Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952
Leto 1999
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 304 str. : ilustr. ; 24 cm
Vsebina Obsežna znanstvena monografija je eno temeljnih del za razumevanje totalitarnega obdobja slovenske zgodovine, ko so se ob represivnem delovanju komunističnega režima izvajale tudi zaplembe premoženja.
ISBN 978-961-6247-
COBISS.SI-ID 104001280
Cena Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor Žižek, Aleksander
Naslov Rokodelci mojega mesta : drobci iz delovanja celjskih cehov v času krepitve centralne deželnoknežje oblasti
Leto 2000
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 207 str. : ilustr. ; 24 cm
Vsebina Znanstvena monografija, ki predstavlja posamezne celjske cehe glede na njihovo dejavnost.
ISBN 978-961-6448-21-5
COBISS.SI-ID 106309632
Cena 5 €

 

Avtor Himmelreich, Bojan
Naslov Namesto žemlje črni kruh : organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn
Leto 2001
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 232 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
Vsebina Znanstvena monografija, ki predvsem preko arhivskega gradiva rekonstruira preskrbo z živili v Celju in okolici med prvo in drugo svetovno vojno.
ISSN 978-961-6448-
COBISS.SI-ID 112669184
Cena 10 €

 

Avtor Cvelfar, Bojan; Mlacović, Dušan; Žižek, Aleksander
Naslov Zdraviliški dom v Rogaški Slatini
Leto 2003
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje; Terme Rogaška Slatina
Fizični opis 64 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina V monografiji se rekonstruira zgodba zdravilišča Rogaška Slatina preko stavbne dediščine in navezav v zvezi s slednjo.
ISBN 961-6448-04-8
COBISS.SI-ID 125972480
Cena: 10 €

 

Avtor Mikola, Milko
Naslov Delo kot kazen: izrekanje in izvrševanje kazni prisilnega, poboljševalnega in družbeno koristnega dela v Sloveniji v obdobju 1945-1951
Leto 2002
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 100 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Vsebina Študija, ki za področje Slovenije odpira obravnave prisilnega, poboljševalnega in družbeno koristnega dela, ki jih je sistem izvajal v času neposredno po drugi svetovni vojni.
ISBN 961-6448-00-5
COBISS.SI-ID 117555712
Cena Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor Mikola, Milko
Naslov Zgodovina celjske industrije
Leto 2004
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 279 str. : ilustr., tabele ; 23 cm
Vsebina Znanstvena monografija, ki na pregleden način obravnava zelo bogat razvoj celjske industrije.
ISBN 961-6448-09-9
COBISS.SI-ID 217119488
Cena 20 €

 

Avtor Aristovnik, Bojana
Naslov Mesto v objemu voda: poplave v Celju v 20. stoletju
Leto 2005
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 103 str. : ilustr. ; 23 cm
Vsebina Zbornik z več prispevki, ki obravnava elementarne nesreče – poplave, ki so zelo zaznamovale zgodovino »mesta ob Savinji«.
ISBN 961-6448-10-2
COBISS.SI-ID 219255040
Cena 5 €

 

Avtor Zdovc, Hedvika
Naslov Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja
Leto 2006
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 220 str. : ilustr. ; 23 cm
Vsebina Znanstvena monografija, ki obravnava organizacijo in izvedbo sejemske dejavnosti na Celjskem od 19. stoletja do druge svetovne vojne.
ISBN 961-6448-14-5
COBISS.SI-ID 228229888
Cena 12 €

 

Avtor Himmelreich, Bojan
Naslov Pike, špekulanti in Trumanova jajca : preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v letih 1945-1953
Leto 2008
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 367 str. : ilustr. ; 23 cm
Vsebina Znanstvena monografija, ki obravnava sistem, potrošne dobrine in preskrbo z živili v Sloveniji v času po koncu druge svetovne vojne.
ISBN 978-961-6448-20-8
COBISS.SI-ID 242823936
Cena 15 €

 

Naslov Hiša pisanih spominov : jubilejni zbornik ob 50. letnici Zgodovinskega arhiva Celje
Uredništvo Cvelfar, Bojan
Leto 2006
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 239 str. : ilustr. ; 31 cm
Vsebina Zbornik, ki predstavi zgodovino Zgodovinskega arhiva Celje ob njegovem pol stoletju delovanja, predstavi dejavnost arhiva ter prinaša tudi posamezne študije, ki so vezane na gradivo ali osebnosti, ki so delovale v okviru arhiva.
ISBN 961-6448-15-3 978-961-6448-15-4
COBISS.SI-ID 230302720
Cena Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor Žižek, Aleksander
Naslov Skrivno življenje cehov : cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859
Leto 2012
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 472 str. : ilustr. ; 23 cm
Vsebina Znanstvena monografija, ki predstavi dejavnosti in delovanje cehov v Celju, Mariboru in na Ptuju od ustanovitve do uveljavitve obrtne svobode 1859.
ISBN 978-961-6448-30-7
COBISS.SI-ID 264909568
Cena 15 €

 

Avtor Kos, Dušan
Naslov Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja
Leto 2013
Založništvo Zgodovinski arhiv Ljubljana; Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 174 str. : ilustr., rodoslovne tabele ; 25 cm
Vsebina Znanstvena monografija, ki na podlagi rekonstrukcije sodnega zapisa, ki se nanaša na gospoščino Radeče, odpre zelo zanimivo obravnavo okultnega primera paranormalnega prikazovanja duha.
ISBN 978-961-6247-36-8
COBISS.SI-ID 268611328
Cena 10 €

 

Avtor Batagelj, Borut
Naslov Celjski hokej : 70 let bojev za uspeh
Leto 2018
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje, HK ECE Celje
Fizični opis 62 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 23 x 29 cm
Vsebina Pregledna in fotografsko bogato slikovno opremljena monografija izdana ob praznovanju 70. obletnice hokeja v Celju nudi predvsem vpogled v tekmovalne rezultate celjskega hokejskega kluba, deloma pa tudi v razvoj infrastrukture.
ISBN 978-961-6448-45-1
COBISS.SI-ID 268611328
Cena 10 €

 

Avtor Batagelj, Borut; Kovač, Matija; Kramer, Borut; Majcen, Matic; Seničar, Samo; Todosovska Šmajdek, Urška
Naslov Kult(ur)na posojilnica
Leto 2018
Založništvo Zgodovinski arhiv Celje
Fizični opis 79 str. : ilustr. ; 30 cm
Vsebina Monografija obravnava dediščino in potencial ene od najbolj prepoznavnih stavb v Celju – Ljudske posojilnice.
ISBN 978-961-6448-48-2
COBISS.SI-ID 298473984
Cena 15 €

 
 DRUGO
 

Avtor Pešak Mikec, Barbara; Budna Kodrič, Nataša; Brinovar, Tina
Naslov Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji
Leto 2014
Založništvo Zgodovinski arhiv Ljubljana
Fizični opis [25] str. : ilustr. ; 33 cm
Vsebina Slikanica, ki preko pravljice o radovedni miški Mici, najmlajšim približa svet arhivov in raziskovanja v arhivih.
ISBN 978-961-6247-39-9
COBISS.SI-ID 275239680
Cena 10 €

 

Avtor Pešak Mikec, Barbara; Budna Kodrič, Nataša
Naslov Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine
Leto 2017
Založništvo Zgodovinski arhiv Ljubljana
Fizični opis [28] str. : ilustr. ; 33 cm
Vsebina Slikanica, ki preko pravljice o radovedni miški Mici, najmlajšim približa svet arhivov in raziskovanja v arhivih.
ISBN ISBN 978-961-6247-45-0
COBISS.SI-ID 291659776
Cena 10 €

 

Avtor Bonin, Zdenka; Eržen Podlipnik, Elizabeta; Habjan, Hana; Kontestabile Rovis, Mirjana; Sirk, Vesna; Velunšek, Simona
Naslov Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja [Elektronski vir] / [avtorice besedil Mirjana Kontestabile Rovis … [et al.] ; uredila Nataša Majerič Kekec ; fotografije Tina Arh … et al.]
Leto 2017
Založništvo Celje : Zgodovinski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv ; Ljubljana : Zgodovinski arhiv : Arhiv Republike Slovenije ; Maribor : Pokrajinski arhiv ; v Novi Gorici : Pokrajinski arhiv ; na Ptuju : Zgodovinski arhiv, 2017
Fizični opis El. knjiga
Vsebina Kontaktni podatki javnih arhivov. Zakonske podlage za varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje s pristojnim arhivom. Upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja. Postopek vrednotenja, odbiranja in izročanja arhivskega gradiva. Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Kratek zgodovinski pregled dokumentacije s področja vzgoje in izobraževanja. Seznam ARHIVSKEGA GRADIVA za VRTCE, za OSNOVNE ŠOLE, za IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.
ISBN 978-961-93481-7-8
COBISS.SI-ID 291659776
Cena Publikacija je v prostem dostopu.