Register ustvarjalcev

Slovenski javni arhivi (Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi) v skladu z arhivskim zakonom in uredbo vodijo Register ustvarjalcev arhivskega gradiva. Ustvarjalci arhivskega gradiva so neposredni in posredni proračunski uporabniki, parlamentarne politične stranke, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb ter pravne osebe, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu.

Povezava na Register ustvarjalcev (RegUst)