Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda: Zgodovinski arhiv Celje
Odgovorna oseba: dr. Borut Batagelj, direktor
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://zac.si/o-arhivu/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Postopek do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ – UPB2, Ur. l. RS št. 51/06). Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
dr. Borut Batagelj, direktor

Zadnja posodobitev kataloga: 8. 3. 2022

2. Splošni podatki o javnem zavodu:

Naziv: ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
Naslov: Teharska cesta 1, 3000 Celje
Telefon: 03 42 87 640
Fax: 03 42 87 660
Elektronski naslov: info@zac.si
Ustanoviteljica: Republika Slovenija
Ustanovni akt: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje (Uradni list RS, št. 67/03)
Dejavnost arhiva: https://zac.si/o-arhivu
Vpis v sodni register: vl. št. 10009900, 25. 2. 1974, Okrožno sodišče v Celju
Matična številka: 5052459000
Davčna številka: 47341785
Šifra dejavnosti: 91.012

Člani Sveta Zgodovinski arhiv Celje:
Jože Kranjec, predsednik
Dr. Andrej Studen, član
Dr. Željko Oset, član

Število zaposlenih: 18 – Seznam zaposlenih

3. Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja ZAC

Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91),
Drugi pravni predpisi dostopni na spletni povezavi.

4. Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

5. Seznam storitev:

Storitve za uporabnike arhivskega gradiva

Storitve za ustvarjalce arhivskega gradiva

 • svetovanje, valorizacija in priprava pisnih strokovnih navodil za odbiranje – register ustvarjalcev
 • izobraževanje uslužbencev pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom – razpis seminarjev
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju

Storitve za zainteresirano javnost

6. Seznam javnih evidenc:

 • Register fondov in zbirk,
 • Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva,
 • Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • Register ustvarjalcev (vzajemni register ustverjalcev arhivskega gradiva – RegUst)
 • Dosjeji fondov in zbirk,
 • Evidenca mikrofilmanega gradiva,
 • Evidenca uporabnikov arhivskega gradiva,
 • Evidenca o temperaturi in zračni vlagi v arhivskih skladiščih,
 • Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • Evidenca prisotnosti na delu,
 • Personalna evidenca zaposlenih

7. Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta: www.zac.si
Tel.: 03 42 87 640
Delovni čas: ponedeljek – petek od 8. do 14. ure,

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunali vam bomo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

8. Najpogostejše zahtevane informacije javnega značaja:

Podatki o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti ter o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih.

9. Javna naročila

Zgodovinski arhiv Celje trenutno nima odprtih javnih naročila.