Vsebina prispevka

Bistrica ob Sotli v letu 1954

28. 6. 2018

V rubriki Iz hiše pisanih spominov vam tokrat predstavljamo štiri kose arhivskega gradiva, ki so del razstave “Bistrica ob Sotli v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje“, ki je v poletnih mesecih 2018 na ogled v galeriji Gabronka v Bistrici ob Sotli. Celotno razstavo tvori 101 predstavljen dokument, za tokratno spletno predstavitev pa smo izbrali gradivo, ki je nastalo v letu 1954 in je del fonda SI_ZAC/0109 Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli.

Leto 1954 ni bilo velika prelomnica v zgodovini Bistrice ob Sotli, izbor tokratnega gradiva vezanega na konkretno leto pa vseeno lahko kot primer odraža odsev tedanjih dogajanj v lokalni skupnosti. Po eni strani prepoznavamo težnje in stremljenja tedanjega upravnega organa, po drugi pa ljudi. Arhivsko gradivo je vselej celosten odraz dogajanj in sprememb v konkretnem prostoru, med izborom gradiva pa je zanimivo, da en dokument odraža celo situacijo, ki se kasneje ni udejanila (preimenovanje vasi Kunšperk).

  • S sklepom občinskega ljudskega odbora Bistrica ob Sotli, je bila leta 1954 sprejeta odločba o prepovedi obiskovanja javnih prireditev, plesov in lokalov mladini pred dopolnjenim 16 letom. (SI_ZAC/0109 Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, sig. 46, a. š. 2)
  • Na zboru volivcev v Kunšperku, je bilo leta 1954 sklenjeno, da se vas Kunšperk preimenuje v vas Podgrad. O tem so obvestili tovarno Emo v Celju in naročili nove hišne tablice. (SI_ZAC/0109 Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, sig. 56, a. š. 2)
  • 16. maja 1954 leta je v Bistrici ob Sotli potekalo množično zborovanje vseh lokalnih občinskih predstavnikov in predstavnikov gospodarskih organizacij obsoteljskih občin, v zvezi z gradnjo železniške proge od Brežic do Pragerskega. Izgradnja železnice je bila dolgoletna želja v obsoteljski dolini, saj naj bi v tem takrat najrevnejšem predelu, pomagala pri reševanju  socialnih problemov tako hrvaškega Zagorja, kot tudi slovenskih obmejnih krajev. (SI_ZAC/0109 Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, sig. 50, a. š. 2)
  • V Bistrici ob Sotli so v letu 1954 delovali trije vodni mlini na kamne. (SI_ZAC/0109 Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, sig. 57, a. š. 2)
  • Plačilni seznam osebnih prejemkov predsednika, tajnika, blagajnika, kurirja in matičarke za mesec november 1954 leta. (SI_ZAC/0109 Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli , sig. 78, a. š. 2