Vsebina prispevka

Fotografska razstava brez fotografij?

28. 6. 2017

V torek, 4. julija 2017 smo v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje odprli razstavo v okviru spremljevalnega programa festivala Celje FOKUS z naslovom: Fotografska razstava brez fotografij? Foto Pelikan v gradivu Zgodovinskega arhiva Celje.

Pelikan je jekleni repertoar skoraj slehernega fotografskega uvida v Celje v prvi polovici 20. stoletja. Postal je legenda, s spomenikom turistična atrakcija, z enkratnim in edinstvenim Pelikanovim ateljejem, ki ga upravlja Muzej novejše zgodovine Celje, pa ponuja že dodobra zaokroženo možnost dojemanja njegovega delovanja. Z razstavo v Zgodovinskem arhivu Celje bi radi odprli še eno plat preučevanja njegove dejavnosti. Skozi arhivsko gradivo, ki ga hranimo, se namreč lahko odprejo novi vidiki v pogledu na dejavnost Josipa Pelikana, oziroma bolj konkretno kar blagovne znamke »Foto Pelikan«. Namesto fotografij je tokrat Pelikan izpostavljen skozi dokumente iz različnih fondov in zbirk.

Razstava skozi arhivsko gradivo odpira fragmentarni vpogled v ozadje poslovanja obrtnega podjetja Foto Pelikan. Namesto običajnega razpravljanja o umetniški ali dokumentarni vrednosti fotografij tokrat izpostavlja: poslovno korespondenco, naročila za fotografiranje, zelo zanimiva je dokumentacija v zvezi z izbiro in delovanjem »anonimnih« pomočnikov in pomočnic Josipa Pelikana, dokumentacija v zvezi z registracijo, nabavo materialov, stavbo ateljeja in dokumenti, ki so vezani na delovanje izpostav Foto Pelikan v Rogaški Slatini, Dobrni … Predstavljeno gradivo v reprodukcijah in v originalih je prvič predstavljeno javnosti, predvsem pa poskuša v največji meri glede na vsebino tematizirati nov način vpogleda v dejavnost podjetja ter ponuditi javnost na voljo gradivo, ki bi omogočilo večplastno raziskovanje dejavnosti Josipa Pelikana in sodelavcev. Izbor dokumentov prinaša »diagonalen« pregled gradiva prek fondov in zbirk arhiva, ki zagotovo hrani še kakšen drug zanimiv kamenček v mozaiku zelo intenzivne Pelikanove obrtne dejavnosti.

Razstava je prvi od spremljevalnih dogodkov festivala Celje FOKUS, ki ob fotografskih delavnicah širi vsebine tudi na večplasten vpogled v fotografijo. Posnetki in vrednotenje fotografskih izdelkov so zgolj ena plat obravnave fotografije, zato skozi arhivsko gradivo tokrat načrtno dajemo v fokus vpogled v delovanje fotografov z druge strani objektiva in skozi konkretno in izpostavljeno gradivo poskušamo sprožati vprašanja, ki so vezana na najširši kontekst opravljanja fotografske dejavnosti.

Razstava, ki je nastala po idejni zasnovi dr. Boruta Batagelja, bo na ogled do 1. septembra 2017.

Velik del gradiva Foto Pelikan, ki ga hranimo v Zgodovinskem arhivu Celje je slikovne narave, tvori ga fototeka Pelikan in še nekatere druge zbirke (hranimo okrog 8.000 fotografskih posnetkov), toda to gradivo ni del aktualne razstave. Arhivsko gradivo, ki tvori novo razstavo, se hrani v naslednjih fondih in zbirkah: SI_ZAC/0024 Mestna občina Celje; SI_ZAC/0118 Občinski ljudski odbor Celje; SI_ZAC/0511 Zbirka raznih dokumentov industrijskih, obrtnih in trgovskih podjetij; SI_ZAC/0609 Okrožno sodišče Celje; SI_ZAC/0796 Zbirka registrov in kartotek obrtnih, trgovskih in gostinskih obratov ter državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena; SI_ZAC/0907 Zdravilišče Rogaška Slatina; SI_ZAC/1594 Pelikan, Josip.