Vsebina prispevka

Turistični prospekt Slovenija (1946)

3. 2. 2016

Leta 1938, v zadnjem celem mirnem letu v Evropi pred drugo svetovno vojno, so v Sloveniji našteli 214.073 domačih in tujih gostov ter 1.136.022 prenočitev. Zato so po zaključku vojne slovenske oblasti, tudi zaradi finančnih učinkov, začele z organiziranim delom za razvoj turizma. Oktobra leta 1945 pa so bili uspešni rezultati zelo daleč. Na sestankih so ugotavljali, da je stanje v gostinstvu in turizmu kritično (uničenje po vojni, zasedba prostorov, pomanjkanje financ za zagon). Tedaj so na pobudo odseka za turizem začeli s koordinacijo dela vseh za turizem pomembnih ministrstev in v ta namen oblikovali stalno delovno skupino za koordinacijo dela in spodbujanje turizma v Sloveniji. Njenega prvega sestanka konec novembra 1945 so se udeležili poleg predstavnika Ministrstva za trgovino in preskrbo še predstavniki šestih drugih ministrstev ter predstavniki Zveze za tujski promet, Putnika in Touring kluba. Reševali so vprašanje klasifikacije turističnih krajev (okrevališče in izletna točka naj ne bi bila dovolj jasna in točna). Za turistični promet pomembne večje kraje so poimenovali tujsko‑prometna oporišča, ki naj bi bila izhodišča za vse okoliške kraje. Razpolagala naj bi z odgovarjajočimi namestitvami, nudila zabavo, lahko so bi bila tudi letovišča. Kot taka so v Sloveniji razglasili triintrideset krajev, med njimi sta bila tudi Bled in Rogaška Slatina.

Rezultati v turizmu iz leta 1947 so kazali izredno hitro rast števila turistov in gostov v gostinskih obratih. Glede na leto 1946 se je število domačih obiskovalcev dvignilo za skoraj tretjino, tujih pa za več kot polovico. Za temi številkami pa so se skrivale velike težave. Država je namreč prevzela večino turističnih objektov, a zmogljivost hotelov je bila majhna. Na Bledu so razpolagali s komaj petsto posteljami, v Rogaški Slatini z okoli sedemsto posteljami ‒ pa sta to bili največji letoviški središči.

Na začetku marca 1946 je bilo ustanovljeno državno gostinsko podjetje za Slovenijo Turist‑hotel, in sicer z namenom poslovanja z državnimi gostinskimi obrati na ozemlju Slovenije. Njegova naloga je bilo opravljanje gostinskih storitev glede na potrebe domačega in tujega turizma, prav tako tudi, kot kaže predstavljeni katalog, izdajanje publikacij za propagando slovenskega turizma.

Turistični_prospekt
Turistični prospekt, 1946.
Tisk, papir, 22,3 cm × 48 cm, 2 strani.
SI_ZAC/0507, Zbirka turističnih publikacij, fasc. 2.