Vsebina prispevka

Volitve občinskega zastopstva in predstojništva v občini Trbovlje leta 1864

16. 9. 2008

Mag. Hedvika Zdovc

Sredi 19. stoletja je bila izvedena reorganizacija državne uprave. V reorganizacijo so bile vključene tudi občine, ki so jih organizirali na  osnovi »provizoričnega občinskega zakona«, ki ga je absolutistična vlada izdala s cesarskim patentom 17. marca 1849. Zakon je temeljil na načelu, da je osnova svobodne države svobodna občina. To je pomenilo, da je moralo občinsko vodstvo glede lastnih zadev postopati popolnoma samostojno. Občinsko vodstvo sta tvorila občinski odbor in občinsko predstojništvo. Občinski odbor je nadzoroval delo predstojništva in sprejemal sklepe, občinsko predstojništvo pa je bil upravni organ občine.

Člane občinskega odbora so volili na volitvah, ki so bile neposredne, ne pa tudi splošne. Volilno pravico so imeli polnoletni občani moškega spola, ki so plačevali direktni davek. V kolikor so bile davkoplačevalci tudi ženke ali otroci, so lahko le-ti volili samo preko zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščencev. Ne glede na plačevanje davkov pa so imeli volilno pravico izobraženi ljudje – učitelji, duhovniki in uradniki.

Volilno pravico je omejeval še davčni cenzus. Neobdavčene ali nizko obdavčene osebe praviloma niso imele volilne pravice, ostale volivce pa so razdeli v volilne razrede, glede na višino plačanih davkov. V občini Trbovlje so bili volilni upravičenci razdeljeni v 2 volilna razreda. V vsakem volilnem razredu so morali izvoliti po 6 odbornikov in 3 namestnike.

17. avgusta 1864 je občinski urad Trbovlje razglasil, da so bili seznami volivcev dani v javni vpogled v prostoru občinskega urada. Ker v zakonitem roku (do 29. avgusta) na njih ni bilo pritožb, je občinski urad Trbovlje razpisal volitve občinskega odbora za soboto, 17. septembra 1864. 

Volitve občinskih odbornikov so potekale v stanovanju dotedanjega župana Franca Pusta in sicer so ob osmi uri zjutraj volili volilni upravičenci 2. volilnega razreda, ob 9. uri pa volilni upravičenci 1. volilnega razreda.

Najprej so svoje volilne glasove oddali člani volilne komisije, ki so bili hkrati tudi volilni upravičenci 2 volilnega razreda, nato pa nadaljevali s pozivanjem volivcev po seznamu iz drugega volilnega razreda. Volitve so zaključili ob 12. uri.

Volilna udeležba je bila slaba, saj se je iz drugega volilnega razreda volitev udeležilo 6 volilnih upravičencev, iz prvega pa le dva.

Rezultat  volitev pa je bil naslednji :

  •  v  drugem volilnem razredu so bili za občinske odbornike izvoljeni: Anton Plavšak, Ivan Šimonc, Mihael Roš, Martin Špiler, Franc Pust in Martin Papež; za njihove namestnike pa  Peter Kovačec, Jurij Kuder, Franc Kalan.
  •  v prvem volilnem razredu so bili za občinske odbornike izvoljeni: Jurij Kralj, Ivan Vautiker, Ivan Zadobošek, Matevž Polak, Ivan Cajhen in Jurij Plaznik; za namestnike pa Jurij Topološek, Jurij Štravs in Andrej Pust.

Občinski odborniki so morali na prvi seji 3. oktobra 1864 izmed sebe izvoliti še občinskega predstojnika oziroma župana in dva občinska svetnika.

Za župana občine je bil ponovno z 11 glasovi izvoljen Franc Pust, za občinska svetnika pa Ivan Šimonc z 9 in Anton Plavšak s 7 glasovi.

Povzeto po, SI ZAC 65 (Občina Trbovlje 1850 – 1941), A.Š. 6, sig.232,269/1864