Vsebina prispevka

Luče v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje

3. 2. 2020

V idiličnem okolju nabrežja Savinje tik pred začetkom bolj strnjene poselitve Luč je od decembra 2019 na ogled razstava »Luče v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje«. Pri nastajanju razstave sta se povezala Zgodovinski arhiv Celje, ki je poskrbel za vsebino ter Občina Luče, ki je sodelovala pri izboru in umestitvi te edinstvene razstave v prostor. Zgodovinski arhiv Celje z razstavo nadaljuje serijo projektov »Arhiv v regiji«, s katero se osredotoča na predstavitve različnih vsebinskih zvrsti in kategorij arhivskega gradiva vezanega na območja, ki so v pristojnosti arhiva. Avtorica razstave je arhivska svetovalka Sonja Jazbec, v procesu nastajanja razstave pa so sodelovali tudi Metod Rosc, Ciril Rosc in Borut Batagelj.

Razstava pred obiskovalce prinaša reprodukcije 75 originalnih dokumentov iz 15 različnih fondov in zbirk, ki odsevajo značilnosti, spremembe in zanimivosti iz zgodovine tega kraja. Razstava je zasnovana kronološko, najstarejši dokument je izsek iz urbarja Gospostva Gornji Grad med leti 1775-1776, na katerem je predstavljen popis dajatev podložnikov za naselje Karnica. Predstavljenih je nekaj razglednic kraja, med katerimi izstopa Koloriran grafični list – bakrorez (datiran okrog 1848), ki prikazuje Iglo, zanimiv skalni samotar, ki se nahaja med Lučami in Solčavo v najožjem delu soseske. Reprodukcije spisovnih dokumentov in slikovnega gradiva opozarjajo na urbanizacijo naselja (prenos lastništev zemljišč, gradnja objektov), nastajanje infrastrukture (gradnja cest, mostov, vodovodna oskrba, elektrifikacija, napeljava telefonskega omrežja), prinašajo vtise iz organizacije šolskega, kulturnega in družabnega utripa kraja. Med izborom zelo izstopa tudi lokalno pogojena dejavnost, predvsem vezana na gospodarski (spravilo in plavljenje lesa) ali turistični (planinstvo) utrip Luč.

Razstava torej po eni strani nazorno in pregledno zrcali preteklost Luč, po drugi pa pravzaprav tudi utrjuje današnjo predstavo in usmerjanje občine v sonaravni in trajnostni razvoj, ki je pogojen z lokalnimi značilnostmi.