Vsebina prispevka

Celjsko podzemlje

3. 9. 2018

Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski muzej Celje in Vodovod-kanalizacija Celje vabijo na odprtje razstave CELJSKO PODZEMLJE: kanalizacija v Celju od antike do danes, ki bo v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje v četrtek, 6. septembra 2018, ob 18. uri.

Mesto Celje je svojo prvo kanalizacijsko napeljavo dobilo že v času rimske Celeje. Zgrajena je bila istočasno z razvejanim cestnim omrežjem v sredini in drugi polovici 1. stoletja n. š. Po zatonu antike stari kanalizacijski sistem v mestu ni bil v funkciji, odpadna voda in fekalije so se zbirale kar v preprostih greznicah ali se praznile kar v obcestne jarke. Iz strahu pred epidemijami in rastjo higienizacije v urbanih prostorih se je kanalizacijsko omrežje načrtno začelo širiti v drugi polovici 19. stoletja, še posebej pa po vzpostavitvi modernega celjskega vodovoda (po 1908). Med gradivom razstave iz obdobja do sredine 19. stoletja predstavljamo tudi načrte Andreasa Zorzinija in Friedricha Byloffa, ki so služili adaptaciji starega kanalizacijskega omrežja. Mestna celjska oblast se je tako še dolgo v 19. stoletja ukvarjala z regulacijo odvoza fekalij iz mesta, kanalizacija pa se je v ožjem mestnem jedru načrtneje izvajala po letu 1873, ko je bil urejen Glavni trg in Savinova ulica, postopoma pa se je še v času med obema vojnama širila na področja od ožjega mestnega jedra proti Otoku in do bolj industrijskega predela Gaberja. Zanimivo pa je, da je celjska občina že leta 1907 začela s pobiranjem kanalščine. Še leta 1950 poročilo Poverjeništva za komunalo Mestnega ljudskega odbora Celje o komunalni problematiki poroča, da je bila obstoječa kanalizacija nepopolna, potekala je po slučajno nastalih rimskih kanalih, srednjeveških zidanih in novejših nesistematično povezanih betonskih cevnih kanalih. Znatni del mesta ni imel kanalizacije, glavnih zbiralnikov ni bilo, prav tako ne čistilnih naprav oziroma so jih nekatera industrijska podjetja imela še iz časa pred vojno, vendar jih niso uporabljala. Po študijah je bilo še leta 1988, ko je bila zgrajena večina rajonskih zbiralcev, celjsko kanalizacijsko omrežje skopo dimenzionirano in je ob visokih vodah bilo pogosto zamašeno. Leta 1991 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Celje 1986-1990, v katerem so opredelili lokacijo Centalne čistilne naprave na območju Rifengozda, slednja pa je bila v uporabo predana leta 2004.

Avtorji razstave so dr. Maja Bausovac, dr. Jure Krajšek, mag. Hedvika Zdovc in Jože Kranjec. Razstavo spremlja tudi istoimenski katalog. Projekt so podprli Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Celje. Razstava bo v Zgodovinskem arhivu na ogled do 15. novembra 2018.