Vsebina prispevka

Nov pravilnik o strokovni usposobljenosti

8. 11. 2016

V Uradnem listu RS je bil 21. oktobra 2016 objavljen Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, ki v razmerje med pristojnim arhivom in ustvarjalcem prinaša nekaj manjših sprememb. Javni arhivi sodelujemo z ustvarjalci javnega arhivskega gradiva na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06,  24/14 – Odl. US in 51/14), ki med drugim predpisuje v 39. členu, da morajo imeti ustvarjalci za ta namen zaposleno osebo, ki ima pri pristojnem arhivu opravljen preizkus strokovne usposobljenosti. Nov Pravilnik  o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS 66/16) nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08). Pravilnik določa podrobnejše pogoje za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom ter delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, kakor tudi sestavo in oblikovanje komisij za preizkus strokovne usposobljenosti ter način opravljanja preizkusov strokovne usposobljenosti. Cilji, ki jih je Ministrstvo za kulturo zasledovalo pri pripravi Pravilnika, so poleg splošnega prizadevanja za izvrševanje ZVDAGA kot krovnega zakona ob upoštevanju njegovih zadnjih sprememb  in dopolnitev iz leta 2014 (Uradni list RS, št. 51/14), tudi cilji, ki izhajajo iz zasledovanja učinkov javnega interesa na področju arhivske dejavnosti.

Za ustvarjalce je ena od opaznih novosti ta, da Pravilnik prinaša spremembe glede dopolnjevanja in obnavljanja že pridobljenega strokovnega znanja, pri čemer je dokaj komplicirano zbiranje točk (2 oz. 3 kreditne točke v treh letih) skladno s prejšnjim pravilnikom, v novem pravilniku nadomeščeno s poenostavljenim sistemom zahteve po udeležbi na enem strokovnem izobraževanju v treh letih, ki ga organizirajo pristojni arhivi. Osnovni namen pridobivanje dodatnega strokovnega znanja oziroma obnavljanja strokovnega znanja je predvsem ohranjanje že pridobljenega strokovnega znanja ter krepitev neposrednega stika pristojnega arhiva z ustvarjalcem oz. ponudnikom storitev. Poleg tega je zgoraj opisana nova ureditev v Pravilniku do ustvarjalcev in ponudnikov storitev milejša in bolj prijazna, posledično pa pomeni za njih tudi manj stroškov. Prav tako pomeni nov Pravilnik tako za pristojne arhive na eni strani, kakor tudi za ustvarjalce in ponudnike na drugi strani manj birokracije, in sicer zlasti v delu glede zbiranja in preverjanja različnih potrdil o zbranih kreditnih točkah. Z navedenim odpadejo tudi nepotrebni, birokratski postopki ocenjevanj strokovnih izobraževanj, ki jih je izvajal Arhiv Republike Slovenije. Pravilnik, tako kot predhodni, omogoča tudi možnost izdaje posebnega potrdila o izvrševanju dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva skladno z 39. členom ZVDAGA s strani pristojnega arhiva, ki redno sodeluje z osebo, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, ki lahko nadomesti zahtevo po udeležbi na enem dodatnem strokovnem izobraževanju v treh letih. Pravilnik vsebuje tudi jasno zapisano določbo, da pregled nad izpolnjevanjem prej navedenih obveznosti vodi pristojni arhiv ter da so mu zavezanci po tem Pravilniku dolžni v ta namen posredovati ustrezna dokazila.

S pravilnikom se lahko v celoti seznanite na povezavi.

Prvo izobraževanje v skladu z novim pravilnikom, ki je v veljavi od 5. novembra, bomo predvidoma organizirali 30. novembra 2016.