Vsebina prispevka

Privilegij kartuzije Žiče

7. 6. 2013

Predstavljamo vam najstarejše arhivsko gradivo, ki ga hranimo v Hiši pisanih spominov.

SI_ZAC/0006_00001
P[ri]uilegia et iusta alia
[Privilegiji kartuzije Žiče]

Nanovo vezana knjižica (v karton, na hrbtu oznaka PRIV. CART. SEIZ in cesarski grb z dvoglavim orlom), zalistna pola iz papirja, ohranjen je del originalnih platnic (pergament z naslovom), ki je v knjižico vključen kot prvi list; sledi 12 foliiranih pergamentnih listov formata 13 x 18 cm; Privilegiji in potrditve so pisane v latinščini in knjižni gotici. Rokopis je bil prej v Narodni knjižnici na Dunaju (žigi).

Podelitve in potrditve se začenjajo s prepisom listine papeža Lucija III. (Ubaldo Allucingoli, njegov pontifikat je trajal od 1181 – 1185), končujejo pa s prepisom listine papeža Aleksandra IV. (Rainaldo di Segni, Cerkvi je vladal med letoma 1254 – 1261), ki so jo izstavili 1254 (pontificati nostri anno primo).

Knjižica vsebuje skupno 17 prepisov; poleg papeških tudi prepise listin/darovnic/potrditev oglejskih patriarhov (Ulrika 1173, Bertolda 1227), krških škofov (Ditriha 1187) in nekaterih posvetnih fevdalcev – štajerskega vojvode Otokarja (1165), potrditev in razširitev privilegijev (1182) Otokarjevega sina in soimenjaka, avstrijskega vojvode Leopolda (1195, 1207, 1213), Otokarja Konjiškega (de Gonuwiz, 1206), Friderika Ptujskega in dalmatinskega vojvode Bertolda (Pertoldus dei gratia dux Dalmatie). Prepise zaključuje popis samostanskih privilegijev in drugih listin – na osnovi tega popisa je bilo možno “identificirati” papeža Lucija III., ki se v listinah pojavlja (kot običajno) le kot “Lvtius episcopus servus servorum Dei”.

Gre za pomemben dokument žičke kartuzije, ki je bila ustanovljena okoli leta 1160 kot prva kartuzija izven Francije in Italije. Kartuzijo je ustanovil štajerski mejni grof Otokar III. Traungavski (+1164) z ustanovno listino pa leta 1165 potrdil njegov sin Otokar IV. Traungavski iz rodbine Traungavcev, od leta 1180 štajerski vojvoda Otokar I. (+1192). Dokument je pomemben zaradi starosti in redkosti/izjemnosti.