Vsebina prispevka

ABC Arhivska Barbara Celjska

28. 11. 2014

V Zgodovinskem arhivu Celje smo v sredo, 3. decembra 2014, ob 19. uri odprli razstavo ABC – Arhivska Barbara Celjska.

Na razstavi predstavljamo 16 reprodukcij listin, ki jih hranijo Madžarski državni arhiv Budimpešta, Arhiv Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, Hrvaški državni arhiv Zagreb, Državni arhiv v Varaždinu ter Arhiv Republike Slovenije. Avtor razstave je dr. Aleksander Žižek. Razstava, ki je zastavljena kot potujoča, je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, že s svojim naslovom pa opozarja na pomen abecede znanstvenega raziskovanja, ki pomeni vedno vračanje na zgodovinske vire, ki so nastali v času, ko poskušamo zgodovinski fenomen obravnavati, v konkretnem primeru gre torej za obravnavo Barbare Celjske preko listinskih virov. Razstavljene listine slikajo Barbaro Celjsko kot soprogo in sovladarico cesarja Sigismunda Luksemburškega, v glavnem pa kot vrhovno fevdalko (zemljiško gospodarico), ki nastopa kot razsodnica v zemljiških sporih fevdalcev in zaščitnica pravnega reda. Z razstavo obeležujemo 600-letnico kronanja Barbare Celjske za nemško kraljico. Pred kratkim smo z objavo že opozorili na listino Kralj Sigismund in kraljica Barbara ustanovita Red zmaja (1408), za odprtje pa načrtujemo predstavitev še ene listine.

Arhiv Republike Slovenije nam je ob odprtju razstave prijazno posodil originalno listino, ki jo je kraljica Barbara namenila svojemu bratu Frideriku II. Celjskemu.

IMG_2583

Signatura: Arhiv Republike Slovenije, SI AS 1063, Zbirka listin, št. 4430
Original, pergament 39 x 23,5 cm; nem j., gotica, pečat premera 2,9 cm v voščeni skodelici premera 5,6 cm, tekst pečata: + s x barbare + dei + gratia x regine x vngarie
Datum: 1417 I 25., Veszprem

Rimska in ogrska kraljica Barbara posodi svojemu bratu, celjskemu in zagorskemu grofu Frideriku II., 4.000 ogrskih goldinarjev in dukatov, ta pa ji v zameno zastavi grad Mehovo (Meichaw).

Zakaj v Celju ne hranimo listin Celjskih?

Kot kaže razstava, listine Celjskih hranijo različni arhivi v regiji. V Sloveniji hrani vse najpomembnejše listine Celjskih Arhiv Republike Slovenije. Poleg navedene varuje še preko 600 listin Celjskih grofov/knezov, nastalih v obdobju med 1262 in 1456 (natančneje 638 kosov, signatura zbirke AS 1063). Omenjene listine so bile vrnjene v Slovenijo na osnovi VI. člena Arhivskega sporazuma med Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo (1923) in Protokola o predaji arhivalij Jugoslaviji med FLRJ in Republiko Avstrijo (1958). Sama vrnitev je potekala v večih fazah. Zgodovinski arhiv Celje je iz kvote vrnjenih arhivskih dokumentov leta 1983 dobil med drugim gradivo kartuzije Žiče (kopialno knjigo in privilegije: SI_ZAC/0006_00001, SI_ZAC/0006_00002, SI_ZAC/0006_00003), Zbirko listin minoritskega samostana v Celju (SI_ZAC/0002), Urbar kaplanije Sv. Trojice Celje (SI_ZAC/0007_00016), listini trga Šentjur (SI_ZAC/0001_00044, SI_ZAC/0001_00045), gradivo Okrožnega urada Celje (SI_ZAC/0008), Okrajnega glavarstva Celje (SI_ZAC/00012), Okrajnih uradov Vransko (SI_ZAC/0022), Slovenske Konjice (SI_ZAC/0017), Šmarje pri Jelšah (SI_ZAC/0016), Gornji Grad (SI_ZAC/0015), Rogatec (SI_ZAC/0020), Okrajnega gospostva Laško (SI_ZAC/0009), Okrajnega urada Laško (SI_ZAC/0019) in Zbirko načrtov (SI_ZAC/1022 – načrti zgradb, cest, vodnih gradenj celjskega okrožja v 18. in 19. st.).

Untitled_Panorama2

Del Zgodovinskemu arhivu Celje prisojenih dokumentov (3 listine iz 15. st., vezane na Celje, večina trškega arhiva Šentjur pri Celju ter štiftregistri) je tedaj kot depozit ostal v Arhivu Republike Slovenije do rešitve vprašanja depojev in prostorov ZAC. Zgoraj omenjeno gradivo pa je bilo ZAC izročeno leta 1998 oziroma 2002.

O izročitvi celotnega korpusa listin Celjskih grofov/knezov smo se dogovarjali jeseni 2002 in v dogovoru z ARS za mnenje o izročitvi listin ZAC zaprosili več eminentnih strokovnjakov s področja prava, zgodovinopisja in arhivistike. Njihova mnenja smo pridobili spomladi 2003. Večina zaprošenih strokovnjakov je izročitvi nasprotovala z argumentacijo, da Celjski (in njihovo gradivo) s svojo, resda kratkotrajno in nepopolno formirano deželo presegajo regionalni pomen, in da v pogajanjih za restitucijo arhivskega gradiva ni bilo govora o tem, da bi se te listine izročile regionalnemu arhivu.

Vsekakor so pogovori o izročanju in izmenjevanju fondov in zbirk arhivskega gradiva oziroma njihovih delov, ki so potekali med slovenskimi arhivi po letu 2002, privedli do izročitve naslednjih fondov Zgodovinskemu arhivu Celje: Okrožno sodišče Celje (del, SI_ZAC/0609), Trg Mozirje (SI/ZAC/0547), Okrajno glavarstvo Krško (SI_ZAC/1304), Okrajno sodišče Laško (del, SI_ZAC/0614) Gospostvo Rajhenburg (SI_ZAC/1306), Občina Zagorje (SI_ZAC/0068), Okrajni komite ZSM Celje (del, SI_ZAC/0992). Omenjene fonde je ZAC dobil od ARS leta 2004.

Utrinki z odprtja razstave: